Inicio

Dades específiques d´aquesta contratació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació

Documents

tornar imprimir

Neteja d'edificis i dependències municipals

Neteja d'edificis i dependències municipals

Dades de la contractació

Número d´expedient:
17/2016

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini d´execució:

Termini d'execució: 3 anys

Admissió de prórroga: Anulament per 3 anys més.

Òrgan de contractació:
Alcaldia

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
Base licitació anual: 156.504,73€, IVA exclòs

Data publicació perfil contractant:
08/03/2018

Criteris de valoració:

Criteris subjectius: (màx. 20 punts de 75)

Memoria tècnica: màx. 20 punts

Criteris objectius: (màx. 55 punts de 75)

Millores: màx. 30 punts
Borsa d'hores/any ofertes de forma gratuïta: màx. 10 punts
Preu: màx. 10 punts
Preu unitari hora extraordinària: màx. 5 punts

Garantia requerida:
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs

Data inici presentació d´ofertes:
08/03/2018

Data fi presentació d´ofertes:
15/05/2018

Lloc presentació d´ofertes:

Dependències SAC

C. dels Llandells, 5

12598 Peníscola

Lloc obertura ofertes:

Sala de Juntes de l'Ajuntament de Peníscola

Pl. Ayuntamiento, 1

12598 Peníscola

Data publicació BOE:
24/04/2018

Url publicació BOE:
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-B-2018-23924.pdf

Data publicació DOUE:
07/03/2018

Url publicació DOUE:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A174907-2018%3ATEXT%3AES%3AHTML


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org