Inicio

Dades específiques d´aquesta contratació per estat

  • Contractació en licitació

tornar imprimir

Organització de l'esdeveniment Peníscola Ciutat Papal 2018

Organització de l'esdeveniment Peníscola Ciutat Papal 2018

Dades de la contractació

Número d´expedient:
7/2018

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini d´execució:

L'indicat en la Clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars

Òrgan de contractació:
Alcaldia

Tipus de contracte:
Serveis

Otros datos de interés:
Enllaç a la licitació en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Peníscola: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=xVeJhPhsWxWrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
52.500,00€ IVA inclòs

Data publicació perfil contractant:
03/05/2018

Criteris de valoració:

Criteris avaluables mitjançant aplicació de fórmules:

  • Preu: Màxim 51 punts

Criteris avaluables mitjançant un judici de valor:

  • Projecte d'activitat: màxim 34 punts.
  • Realització d'un acte extra: màxim 15 punts

Garantia requerida:

Garanttia provisional: No s'hi exigeix.

Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA.

Garantia complementària: 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA, a més de la garantía definitiva, assolint la garantía total, un 10% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA.

Data inici presentació d´ofertes:
03/05/2018

Data fi presentació d´ofertes:
18/05/2018

Lloc presentació d´ofertes:

Dependències SAC

Carrer dels Llandells 5 - 12598 Peñnscola

Lloc obertura ofertes:

Sala de Juntes de l'Ajuntament de Peníscola

Pl. Ayuntamiento 1, soterrani - 12598 Peníscola

Mesa contractació:
La indicada en la Clàusula 22 del PCAP


 
Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon: 964480050 Fax: 964489212
Correo electrònic: sac@peniscola.org