Inici -> Sobre la Seu -> Ajuda de la Seu  -> Resolució de problemes freqüents -> Avís legal

Avís Legal

Drets dels ciutadans en relació amb l'Administració:

 • Ser informats, orientats i tractats respectuosament.
 • Conéixer la identitat dels responsables dels tràmits.
 • Accedir als registres i arxius administratius, sempre que no es lesionen drets de tercers o hi haja raons d'interés públic que ho impedisquen.
 • Obtindre còpia segellada dels documents originals que presenten i a la devolució, sempre que no hagen de figurar en l'expedient.
 • Conéixer l'estat de tramitació dels expedients en què es tinga condició d'interessat i obtindre'n còpies dels documents.
 • Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.
 • No presentar documents que no s'exigisquen en les normes o que ja estiguen en poder de l'Administració que gestiona l'assumpte.
 • Triar el lloc i el mitjà preferent per al lliurament de notificacions.
 • Obtenir una resposta expressa per part de l'Administració.
 • Exigir responsabilitats a l'Administració i personal al seu servei quan corresponga legalment. Consultar el Registre General de Protecció de Dades, sobre el tractament i finalitat de les dades i la identitat del responsable del fitxer.
 • Rectificar, cancel·lar i oposar-se a l'ús de les seues dades, en les condicions previstes en la llei.
 • Qualssevol altres que els reconega la Constitució i les lleis.

Adaptació de l'art. 35 de la Llei 30/1992 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener i articles 14, 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Si considereu que algun d'aquests drets no és respectat, podeu efectuar la vostra reclamació a través del sistema de suggeriments i reclamacions que l'Ajuntament posa a la vostra disposició en tots els centres i oficines d'informació municipals i pàgina web.

24 de maig de 2018


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org