Ordenança de l'Administració Electrònica

L'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica i del Registre Electrònic de l'Ajuntament de Peníscola, aprovada inicialment en sessió plenària de 24 de desembre de 2009, i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 63, de data 27 de maig de 2010, regula la informació i atenció per mitjans electrònics.
Amb aquesta Ordenança es fa possible la consecució dels principis de transparència, proximitat i servei als ciutadans que deriven de l'article 103 de la Constitució, i habilita l'Ajuntament de Peníscola a aplicar la normativa sobre Administració Electrònica continguda en la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica i Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, i en els reglaments que les desenvolupen.Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org