Ordenança de Trànsit, Circulació i Seguretat Vial de la Ciutat de Peníscola

Aprovada provisionalment mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en sessió de data 14 de juny de 2012.

Atés que no s'hi presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment, s'entén definitivament aprovada en data 18 de setembre de 2012.

Publicació de l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província núm. 116, de data 27 de setembre de 2012.En vigor des del dia 28 de setembre de 2012.

Aprovada provisionalment la modifiació dels articles 17 i 39 de l'Ordenança en la sessió plenària de 20 de març de 2014.

En el Butlletí Oficial de la Província núm. 40, de data 3 d'abril de 2014 es va publicar l'anunci del período d'informació pública i audiencia als interessats. Atés que no s'hi van presentar al·legacions, s'eleva a definitiu l'acord de modificació dels articles 17 i  39 de l'Ordenança de Trànsit, Circulació i Seguretat Vial de la Ciutat de Peñíscola

Data de creació: 18 de setembre de 2012
Data de publicació: 21 de setembre de 2012

Entrada en vigor:  28 de setembre de 2012

Más informació:  Modificats els articles 17 i 39 en acord plenari de 20 de març de 2014Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org