Inici -> Serveis Generals -> Catàleg de tràmits

Exempció IVTM per mobilitat reduïda

Qui ho pot sol·licitar? Persones amb disminució o incapacitat física.
Documentació a aportar

Sol·licitud d'exempció.

Fotocòpia del DNI (compulsada).

Certificat de la disfunció o incapacitat física (original o fotocòpia confrontada).

Documentació del vehicle: permís de circulació i fitxa tècnica (original o fotocòpia confrontada).

Declaració jurada de no ser beneficiari d'aquesta exempció per cap altre vehicle.

Termini de tramitació El plazo de tramitación es de 15 dies
Normativa Art. 93.1e) i 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Qui tramita la sol·licitud? Ayuntamiento de Peñíscola
Òrgan resolutor Ayuntamiento de Peñíscola
Més informació

Quan una persona es done de baixa definitiva o realitze una transferència del vehicle del qual posseeix l'exempció, haurà d'informar al Departament de Rendes i Exaccions per escrit.

En cas que l'interessat adquirisca un altre vehicle i en vulga obtenir una nova exempció, haurà d'iniciar la tramitació de cap nou.

DESCARGA DE DOCUMENTOS
17 de gener de 2012

Presencial Presencial

  • Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org