Inici -> Serveis Generals -> Catàleg de tràmits

Compatibilitat urbanística

Descripció

Normativa reguladora dels informes i certificats de compatibilitat urbanística

LLEI 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

Article 25. Informe urbanístic

1. Prèviament a la sol·licitud de l'autorització ambiental integrada, el titular de la instal·lació haurà de sol·licitar, de l'ajuntament en el territori del qual es pretenga ubicar, l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives a aquest, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.

2. L'informe urbanístic a què es referix el present article és independent de la llicència d'obres o de qualsevol altra llicència o autorització exigible per raó del que establix la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació.

3. Reglamentàriament s'establirà la documentació que haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud de l'informe urbanístic, com també el contingut d'aquest.

Article 47. Certificat de compatibilitat urbanística

Amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència ambiental, haurà de sol·licitar-se, de l'ajuntament en el territori de la qual es pretenga ubicar l'activitat, l'expedició d'un certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals relatives a aquest.

El certificat haurà d'emetre's en el termini màxim de trenta dies, comptadors de la data de la seua sol·licitud, acompanyant els documents que reglamentàriament s'establisquen. En el supòsit que no s'expedisca en el termini indicat, el titular podrà presentar la sol·licitud de llicència ambiental amb indicació de la data en què va sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística.

DECRET 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

Article 24. Informe urbanístic en sol·licitud d'autorització ambiental integrada

1. Prèviament a la sol·licitud de l'autorització ambiental integrada, el titular de la instal·lació haurà de sol·licitar de l'ajuntament en el territori del qual es pretenga ubicar, l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives a aquest.

2. En la sol·licitud d'informe municipal urbanístic hauran d'acompanyar-se els següents documents, el contingut dels quals es concretarà mitjançant una ordre del conseller amb competències en matèria de medi ambient:

a) Plànol georeferenciat on figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.

b) Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga les seues característiques principals.

c) Necessitat d'ús i aprofitament del sòl.

d) Requeriments de la instal·lació respecte dels serveis públics essencials.

3. L'informe urbanístic a què es refereix aquest article l'haurà d'emetre l'ajuntament en el termini màxim de trenta dies i haurà de versar sobre els aspectes següents:

a) El planejament a què està subjecte la finca, la seua localització, incloent un plànol georeferenciat on figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació sobre un plànol del Pla general d'ordenació urbana vigent en el municipi on es pretenga ubicar la instal·lació, com també seu grau d'urbanització.

b) La classificació i qualificació urbanística del sòl.

c) Els usos urbanístics admesos i, si és el cas, l'existència de limitacions de caràcter estrictament urbanístic.

d) Les modificacions del planejament que, si és el cas, s'estiguen elaborant i que puguen afectar la ubicació de la instal·lació.

e) Les circumstàncies previstes, si és el cas, en els instruments de planificació urbanística per a les instal·lacions existents amb anterioritat a l'aprovació d'aquests.

4. L'informe urbanístic a què es refereix aquest article és independent de la llicència d'obres o de qualsevol altra llicència o autorització exigible per raó del que estableix la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació i, en conseqüència, no prejutja l'actuació de l'òrgan municipal competent amb motiu d'aquestes últimes autoritzacions o llicències.

5. En el cas que l'activitat requerisca declaració d'interés comunitari, l'informe urbanístic municipal previst en aquest article contindrà una valoració sobre els pressupostos exigits per la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, a l'efecte establit en l'apartat 1 de l'article 37.

Article 52. Certificat de compatibilitat urbanística

1. Amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència ambiental, haurà de sol·licitar-se de l'ajuntament en el territori del qual es pretenga ubicar l'activitat l'expedició d'un certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals relatives a aquest.

2. La sol·licitud per a l'expedició del certificat de compatibilitat haurà d'anar acompanyada dels documents següents:

a) Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada.

b) Memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga les seues característiques principals.

c) Necessitat ús i aprofitament del sòl.

d) Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials.

3. El certificat haurà d'emetre's en el termini màxim de trenta dies, comptadors des de la data de la sol·licitud. En el supòsit que no s'expedisca en el termini indicat, el titular podrà presentar la sol·licitud de llicència ambiental, amb indicació de la data en què va sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística.

4. El certificat de compatibilitat urbanística haurà de tenir el contingut establit en els apartats 3 i 5 de l'article 24 d'aquest decret.

Qui tramita la sol·licitud? Ayuntamiento de Peñíscola
Òrgan resolutor Ayuntamiento de Peñíscola
DESCARGA DE DOCUMENTOS
14 de desembre de 2011

Presencial Presencial

  • Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org