Inici -> Serveis Generals -> Catàleg de tràmits

Exempció d'IVTM maquinària agrícola

Descripció

Què és i per a què serveix?
Serveix per a no pagar l'IVTM del vehicle agrícola al qual es refereix.

Quin període de validesa té?
Fins que la persona interessada transferisca o done de baixa la maquinària.

Qui ho pot sol·licitar? Les persones que tinguen maquinària agrícola.
Cuan iniciar el tràmit? De dilluns a divendres de 9h a 14h
Documentació a aportar Fotocòpia del permís de circulació.Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.DNI del titular del vehicle.Sol·licitud d'exempció
On sol·licitar-lo? SAC, Servei d'Atenció Ciutadana
Termini de tramitació El plazo de tramitación es de 15 dies
Normativa Legislació relacionada Art. 93.1g) i 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Qui tramita la sol·licitud? Ayuntamiento de Peñíscola
Òrgan resolutor Ayuntamiento de Peñíscola
DESCARGA DE DOCUMENTOS
7 de febrer de 2012

Presencial Presencial

  • Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org