Inici -> Serveis Generals -> Catàleg de tràmits

Exempció d' IVTM per a ús de minusvàlids

Descripció

Què és i per a què serveix?
Serveix per a estar exempts del pagament de d'IVTM les persones que tinguen reconeguda una minusvalidesa igual o superior al 33%

Quin període de validesa té?
El que indica el certificat o resolució que aporte l'interessat.

Quin cost econòmic té?
El de les fotocòpies a confrontar.

Qui ho pot sol·licitar? Les persones amb discapacitat superior o igual al 33%.
Documentació a aportar

Sol·licitud d'exempció.
Fotocòpia del DNI confrontada.
Certificat de minusvalidesa (original i fotocòpia confrontada).
Documentació del vehicle: permís de circulació i fitxa tècnica (original i fotocòpia confrontada).
Declaració jurada de no ser beneficiari d'aquesta exempció per un altre vehicle i que el vehicle en qüestió està destinat a ús exclusiu de la persona amb minusvalidesa.

Termini de tramitació El plazo de tramitación es de 15 dies
Normativa Legislació relacionada Art. 93.1e) i 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Qui tramita la sol·licitud? Ayuntamiento de Peñíscola
Òrgan resolutor Ayuntamiento de Peñíscola
Observacions Altres observacions d'interés Quan una persona done de baixa definitiva o realitze una transferència del vehicle del qual posseeix l'exempció, haurà d'informar a aquest Negociat per escrit. En cas que l'interessat adquirisca un altre vehicle i en vulga obtenir una nova exempció, haurà d'iniciar la tramitació de cap nou.
DESCARGA DE DOCUMENTOS
7 de febrer de 2012

Presencial Presencial

  • Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org