Pressupostos Participatius 2020

En Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2019 es van aprovar les Bases que han de regir el desenvolupament del procediment de pressupostos participatius per a 2020.

FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

 • Termini: del 19 al 23 d'agost de 2019
 • Qui les pot presentar: Persones majors d'edat, empadronades a Peníscola
 • Les propostes han d'ajustar-se als criteris especificats en la sol·licitud i, en qualsevol cas, han de ser de competència municipal

FASE D'INFORME I SELECCIÓ DE PROPOSTES

 • S'admetran a tràmit les propostes que acomplisquen els requisits exigits.
 • Les propostes acceptades s'informaran pels tècnics muncipals.
 • Les propostes informades favorablement pels tècnics serán estudiades i debatudes per la Junta de Portaveus.
 • L'alcalde, oïda la Junta de Portaveus, decidirá sobre les propostes que hagen de sotmetre's a votació pública, atenent els criteris d'interés públic i inversió sostenible.

FASE D'ELECCIÓ PÚBLICA DE LES PROPOSTES

 • Las propostes objecte de votació s'exposaran al públic en el Tauler d'Anuncis i en aquest apartat
 • Les votacions s'efectuaran mitjançant el dipòsit de paperetes en una urna ubicada en el SAC, precintada per funcionaris municipals abans d'iniciar la votació.
 • El termini per realizar la votació es publicarà en aquest apartat, una vegada emesos els informes tècnics pertinents sobre els projectes que se sotmetran a votació.
 • Podran emetre el vot tots aquells ciutadans majors de 18 anys empadronats a Peníscola.

PROPOSTES SOTMESES A VOTACIÓ

 • Condicionament de la part infantil i juvenil de la biblioteca
 • Remodelació del frontó

VOTACIONS

Termini: del 28 al 31 d'octubre de 2019
Lloc: Servei d'Atenció Ciutadana
Horari: de 9.00h a 14.00h
Per poder votar, cal cumplir els requisits següents:

 • Ser major de 18 anys
 • Estar empadronat a Peníscola
 • Aportar el DNI

En el Servei d'Atenció Ciutadana, estarán disponibles les paperetes (en les quals cal marcar una de les propostes) i els sobres. Hi haurà una urna habilitada a l'efecte.

Resultats

RECOMPTE DE VOTS

 • Dia: ´
 • Hora:
 • Lloc:

RESULTAT DE LA VOTACIÓ

Documentos relacionados

25 d’octubre de 2019


Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org