Se encuentra usted aquí: Inici -> Informació del portal -> Codi de bon govern

El codi del bon govern local

L'Ajuntament de Peníscola està tramitant actualment l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana i el Codi de Bon Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

A continuació, es recull el text íntegre del Codi de Bon Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

PREÀMBUL

El Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa (CPLRE) en les seues recomanacions núm. 60 i 86, aprovades el 1999, pretén inspirar els comportaments en les autoritats locals en relació amb l'"ètica política".

Per la seua banda, el Codi europeu de conducta per a la integritat política dels representants locals electes, aprovat pel CPLRE, aboga per la promoció de codis de conducta per als representants locals com a instruments que permetran crear confiança entre els polítics i els ciutadans, indispensable perquè aquellls que hagen d'exercir les seues funcions puguen fer-ho de forma eficient, ja que el respecte pel mandat de l'electorat va estretament unit al respecte d'unes normes ètiques.

En aquesta direcció insisteix, també, la Conferència de ministres europeus responsables de les institucions locals i regionals, en ocasió de la declararció sobre la "participació democràtica i l'ètica pública a nivell local i regional". La declaració de la sessió de València, 15 i 16 d'octubre de 2007, fent referència a l'Agenda de Budapest i altres recomanacions del Consell de Ministres i del Consell d'Europa, ens recorda la utilitat del Manual de Bones Pràctiques sobre l'Ètica Pública en el nivell dels governs locals.

D'acord amb les seues recomanacions i respectant el marc normatiu vigent, es considera convenient la redacció d'una sèrie de principis i el disseny d'instruments de govern, que contribuïsquen a consolidar pautes de comporatament dels electes locals en ares a configurar una ètica pública comuna que evite la mala gestió, desterre possibles actuacions corruptes, pel contrari, servisca per generalitzar les bones pràctiques.

El paper dels electes locals en la gesió dels ajuntaments, essencial per al funcionament del sistema democràtic, per la seua proximitat a la ciutadania, ha de ser exercit, en general, amb sentit de responsabilitat, voluntat de servei a la societat, transparència, eficàcia i dedicació plena a les funcions públiques.

No obstant això, en algunes ocasions, el sistema democràtic suporta casos de mala gestió i corrupció, falta de transparència en la gestió i en la relació amb la ciutadania, allunyament dels càrrecs electes de la realitat social, situacions de transfuguisme, connivència amb els interesos privats, absència de vies suficients per al control de la gesió per l'oposició.

Tot i ser casos excepcionals, aquests fets degraden i perjudiquen la democràcia i danyen la credibilitat d'institucions i polítics. Enfront d'aquest fenòmens, l'única resposta possible és la de comprometre's amb el bon funcionament de la democràcia local i d'aprofundir-hi a través d'una conducta honesta, transparent i oberta a la participació.

El cert és que els governs locals hem sigut protagonistes dels canvis del nostre temps i determinants de les transformacions econòmiques i socials per al progrés col·lectiu, el desenvolupament sostenible i la igualtat d'oportunitats en el nostre país. Els nostres ajuntaments han contribuït a l'avanç cap a la igualtat i la justícia social, la consolidació i el desenvolupament de la nostra democràcia, han imaginat noves formes de participació i exercidi de les llibertats i drets de la ciutadania, han impulsat drets de nova generació, han contribuït activament en la igualtat efectiva de tots els ciutadans i les ciutadanes, en la cura i atenció de persones dependents, en la creació de treball, en la formació permanent dels treballadors i treballadores, en l'enfortiment de la cohesió social, en la consolidació de l'estat de benestar i en la solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Hem fet realitat una nova forma de governar, des de la proximitat als ciutadans i ciutadanes, hem enfortit la gestió pública, apostant per uns ajuntaments moderns i eficaços, amb serveis públics de qualitat. Per tant, considerem l'àmbit local com un espai estratègic de l'acció política i el futur de la democràcia, així com per al desenvolupament dels drets de la ciutadania i una oportunitat per fer realitat els drets socials de nova generació. Amb aquest bagatge, promovem el desenvolupament d'aquest Codi de Bon Govern Local.

Així mateix, el Codi podrà servir per complementar la legislació estatal, i assegurar l'efectiva realització d'aquells desenvolupaments normatius que les lleis estatals d'aplicació en l'àmbit local remeten als governs locals.

El Codi es conformarà també com un Estatut per als Electes Locals, i es farà ressò d'una de les afirmacions del Codi Europeu respecte que "no es poden imposar obligacions sense que s'oferisquen garanties que permeten als representants locals i regionals electes complir amb els seus deures", i en aquest sentit, assegurarà la llibertat en l'exercici del mandat i una retribució adequada a les responsabilitats assumides.

En aplicació d'aquestes consideracions contribuirem a la millora dels models de gestió i assegurarem als ciutadans i ciutadanes un bon govern local com a garantia d'igualtat i solidaritat, i adquirirem un compromís amb l'ètica pública i la qualitat democràtica en l'àmbit de gestió més pròxim al ciutadà. Es tracta, en fi, d'aprofundir en la configuració democràtica i participativa de les corporacions locals.

L'escenari idoni per dur a terme l'aprovació d'un acord d'aquestes característiques el constituïx la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en el si de la qual i amb el suport del Consell Territorial, s'ha de concretar, debatre i finalment consensuar un text per part de tots els partits polítics representats en aquesta.

Per això, es fa necessari un acord que en execució d'aquests antecedents reculla, com a mínim, els següents

PRINCIPIS DEL CODI DEL BON GOVERN LOCAL
 

 • Els electes locals actuarem en l'exercici de les nostres funcions d'acord amb la Constitució, els respectius Estatuts d'Autonomia i la resta de l'ordenament jurídic i ajustarem la nostra activitat als principis ètics i de conducta continguts en aquest Codi de Bon Govern Local.
 • Regiran les nostres actuacions l'eficiència, la modernització de l'Administració i el bon servei a la ciutadania, i defensarem els interessos generals amb honestedat, objectivitat, imparcialita, confidencialitat, austeritat i proximitat a la ciutadania.  
 • Contribuirem a la millora dels models de gestió i assegurarem a la ciutadania un bon govern local com a garantia d'igualtat i solidaritat; adquirirem un compromís amb l'ètica pública i la qualitat de la democràcia en l'àmbit de gestió més pròxim a la ciutadania.
 • Els representants locals fomentarem la transparència i la democràcia participativa.
 • Treballarem a favor de la inclusió social i l'equilibri territorial, entre el centre i els barris, apropant els serveis a la ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de forma equitativa.
 • Respectarem la voluntat de la ciutadania i actuarem amb lleialtat política, amb el compromís d'assumir el codi de conducta política en relació amb el transfuguisme en les corporacions locals.
 • Respectarem i farem respectar els drets humans, fomentarem els valors cívics, i utilitzarem un to respectuós i deferent en les nostres intervencions, tant cap a qualsevol membre de la corporació com cap a la ciutadania, a la qual facilitarem l'exercici dels drets i el compliment de les seues obligacions.
 • Els representants electes ens abstindrem d'exercir les nostres funcions o utilitzar les prerrogatives del càrrec per afavorir interessos privats, propis o de terceres persones, amb la prohibició del favoritismes i l'exercici d'autoritat en benefici propi.
 • Els electes locals no acceptaran regals que sobrepassen els usos i costums de la simple cortesia per part d'entitats o persones.
 • Inclourem entre els principals objectius de les polítiques locals la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del medi ambient i l'ordenació racional i sostenible del territori.

MESURES PER MILLORAR LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE LA DEMOCRÀCIA LOCAL

Resulta indispensable l'estímul i desenvolupament de totes aquelles mesures que contribuïsquen a apropar l'administració local al ciutadà i garantisquen la màxima transparència en la gestió i la més àmplia informació. Per aconseguir-ho:
 

 • S'articularan Comissions de Control i Seguiment en la contractació pública per garantir que tant la contractació realitzada per l'Ajuntament com pels seus organismes autònoms i empreses de capital municipal es duga a terme sota els principis de transparència, legalitat, publicitat i lliure concurrència.
 • Crearem mecanismes per possibilitar la formulació de suggeriments i reclamacions com a mitjà per aprofundir en la participació i comunicació amb els veïns.
 • El Govern Local mantindrà reunions periòdiques amb l'oposició per donar compte de les iniciatives i projectes, així com per facilitar els acords i la desitjable governabilitat de l'Administració Local.
 • Com a norma general, se celebraran Plens ordinaris, almenys de caràcter trimestral, en els ajuntaments amb població menor a 20.000 habitants.
 • Es recomanarà la incorporació de l'oposició als consells d'administració de les societats i empreses públiques municipals, i als patronats de les fundacions locals.
 • Es regularà la compareixença en comissions informatives dels directius d'organismes, empreses, patronats i serveis municipals.
 • Les empreses públiques o amb participació pública aplicaran en la seua gestió codis ètics de conducta i criteris d'estratègia de responsabilitat social empresarial.
 • Es publicarà detalladament el procediment de concessió de subvencions i ajudes, amb determinació de la quantia i del beneficiari, i amb màxim nivell de transparència sobre les persones jurídiques sol·licitants i els grups de les quals depenguen.
 • Regulació d'una carta de drets ciutadans respecte al funcionament dels serveis.
 • Impulsar l'aplicació de la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans a l'Administració, amb la destinació de recursos a la utilització de les tecnologies de la informació i el coneixement.
 • Els governs locals col·laboraran amb les instàncies que defensen els drets de la població i donaran resposta als seus requeriments i sol·licituds. Igualment, adoptaran les mesures adequades per garantir l'eficàcia de les decisions judicials.
 • Els diversos grups polítics dispondran en dependències municipals d'un despatx o local per reunir-se i rebre visites, per a la qual cosa l'alcalde o alcaldessa posarà els mitjans materials i humans que permeta el Pressupost.
 • S'afavorirà la pluralitat en els mitjans locals d'informació i comunicació, amb l'afavoriment d'un espai de participació per a l'oposició.
 • Promourem el diàleg amb els sectors socials, amb els treballadors de l'administració i les organitzacions sindicals, amb l'incentiu del compromís amb l'eficiència en la prestació dels serveis públics locals.
 • S'afavorirà la celebració anual d'un debat sobre l'estat del municipi.

INCOMPATIBILITATS I DECLARACIONS D'ACTIVITATS I BÉNS
 

 • Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, formularan, a l'inici i final del mandat, declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporciones o puga proporcionar ingressos econòmics.
 • Es faran públiques les declaracions de béns, d'activitats i causes de possible incompatibilitat, dels càrrecs públics electes, directius i personal de confiança de les institucions, d'acord amb els models que seran aprovats pels plens.
 • Es traslladaran al Registre de béns i interessos els canvis patrimonials o d'activitas que tinguen lloc al llarg de la legislatura, en el termini de dos mesos des que es produïsquen.
 • Es publicaran les retribucions íntegres, així com les compensacions econòmiques que perceben per la representació exercida amb motiu del càrrec, dels càrrecs públics electes, dels directius i personal de confiança de les institucions.

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES DELS ELECTES
 

 • Des del respecte a l'autonomia local, les retribucions dels electes dels governs locals han de respondre a criteris objectius com la població, el pressupost o la situació financera municipal.
 • Igualment haurà d'establir-se una relació de regidors de govern i oposició amb retribució i dedicació plena en funció dels mateixos criteris.
 • Es recomana la dedicació exclusiva dels alcaldes i alcaldesses del municipis de més de dos mil habitants.
 • Les quanties retributives es fixaran partint d'uns barems que utilitzaran, com a límits i criteris comparatius, el règim retributiu de càrrecs públics d'altres institucions o funcionaris públics que exercisquen càrrecs de similar responsabilitat ja siga en l'àmbit local, estatal o autonòmic.
 • Les remuneracions dels càrrecs electes seran publicades per coneixement de la ciutadania.
 • Els electes locals actuaran d'acord amb criteris d'austeritat i prudència en la seua política de despeses.
 • Les Federacions Territorials de Municipis recomanaran les quanties retributives d'aplicació en el seu territori respectiu.
 • Promourem la creació d'un fons en les CCAA als efectes de garantir les retribucions dels electes locals en ajuntaments de menys de 5000 habitants.

MESURES DE DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA
 

 • La democràcia representativa i la democràcia participativa no són alternatives contraposades, sinó que es complementen i reforcen l'una a l'altra. Per altra part, un moviment associatiu sòlid i una societat participativa i ben estructurada resulten imprescindibles per a l'aprofundiment de la democràcia local.
 • Es fomentarà una Administració relacional, dialogant, que implique i consulte a la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, i s'hi facilitaran les vies i els mitjans necessaris.
 • Es crearan instruments concrets, com el consell del municipi, grups de treball entorn a projectes determinats, tallers de reflexió ciutadana, vies per a la preparació dels pressupostos participatius, el consell econòmic i social i els consells assessors sectorials. Així mateix, es recollirà en la normativa d'organització l'anomenada iniciativa popular.
 • El Govern Local educarà per a la participació ciutadana amb el disseny de plans de formació adequats per fomentar l'associacionisme i el voluntariat cívic.
 • S'articularan fórmules de participació respecte a diferents col·lectius, amb la prestació d'atenció diferenciada a la participaciód dels xiquets i xiquetes amb l'impuls de consells de la infància, i la mateixa o altres fórmules per a jóvens, persones majors i immigrants.
 • AsAssegurarem el dret a la informació entre la ciutadania i els representants locals, amb l'aprofitament al màxim de les tecnologies de la informació, a l'actualització de les quals es contribuirà decididament.
 • Desenvoluparem fórmules diverses d'avaluació ciutadana de la gestió locals. Per a complir amb els objectius de la gestió i del nivell d'execució pressupostària.

MECANISMES PER A L'APROVACIÓ, DIFUSIÓ I COMPLIMENT
 

 • El Codi ha sigut debatut pels diferents partits polítics representats en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sotmés a posterior aprovació per la Comissió Executiva, i a partir de la firma, queda obert a la ratificació individualitzada de tots els governs locals que vulguen adherir-se a aques compromís.
 • Els ajuntaments signataris, fent ús de l'autonomia local, incorporaran al seu ordenament, a través dels seus Reglaments Orgànics i altres normes de funcionament específiques, els principis i normes continguts en aquest Codi.
 • Els ajuntaments que ratifiquen aquest Codi informaran de la seua existència i contingut a la ciutadania, el mencionaran en els fonaments dels seus acords i actes locals i en vetlaran pel compliment.
 • En el si de la FEMP es crearà un observatori d'avaluació de qualitat democràtica encarregat de valorar l'aplicació del Codi.

10 d'Agost de 2015

Ajuntament de Peníscola Calle Llandells 5. Peníscola/Peñíscola (Castelló/Castellón)
Telèfon:964480050 Fax:964489212
Correu electrònic:sac@peniscola.org