Avís legal

Drets dels ciutadans en la seua relació amb l'Administració:

 • Ser informats, orientats i tractats respectuosament.
 • Conéixer la identitat dels responsables dels tràmits.
 • Accedir als registres i arxius administratius, sempre que no es lesionen drets de tercers o hi haja raons d'interès públic que ho impedisquen.
 • Obtenir còpia segellada dels documents originals que presenten i a la seua devolució, sempre que no hagen de figurar en l'expedient.
 • Conèixer l'estat de tramitació dels expedients en què es tingui condició d'interessat i obtenir còpies dels seus documents.
 • Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol moment del procediments anterior al tràmit d'audiència.
 • No presentar documents que no s'exigisquen en les normes o ja estiguen en poder de l'Administració que gestiona l'assumpte.
 • Triar el lloc i el mitjà preferent per al lliurament de notificacions.
 • Obtenir una resposta expressa per part de l'Administració.
 • Exigir responsabilitats a l'Administració i personal al seu servei quan així corresponga legalment. Consultar el Registre General de Protecció de Dades, sobre el tractament i finalitat de les seues dades i la identitat del responsable del fitxer.
 • Rectificar, cancel·lar i oposar-se a l'ús de les seues dades, en les condicions previstes en la llei.
 • Qualssevol altres que els reconeguen la Constitució i les lleis.

D'acord amb l'art. 38.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, "l'establiment d'una Seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals puga accedir-se a través d'aquesta". L'article 7.1 del Reial decret pel qual es desenvolupa parcialment dita Llei afegeix que "El titular de la Seu electrònica que continga un enllaç o vincle a una altra la responsabilitat de la qual corresponga a diferent òrgan o Administració Pública no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquesta última".

La Seu estableix els mitjans necessaris perquè la ciutadania conega si la informació o servei al qual accedeix correspon a la mateixa seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer". En aquest sentit en la Seu electrònica s'indica a través de missatges sobre els enllaços si accedint a aquests s'abandona la Seu.

Si vosté considera que alguns d'aquests drets no és respectat, pot efectuar la seua reclamació a través del sistema de Suggeriments i Reclamacions que l'Ajuntament posa a la seua disposició en tots els centres i oficines d'informació municipals i pàgina web.

Data de l'última actualitzaciódimecres 25 de novembre 2020
Tornar Imprimir