Tornar Imprimir

Política de privacitat

Art. 6.1.e Reglament General de Protecció de Dades d'Interés Públic i Art. 8 LOPD-GDD

Responsable del tractament de les seues dades personals

Responsable
Identitat: L01120897
CIF:  P1208900I
Adreça Postal: Plaça Ajuntament, 1 12598 Peníscola
Telèfon: 964 480 050
Correu electrònic:  ayuntamiento@peniscola.org

Amb quina finalitat tractem les seues dades?

En aquesta entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'aquests.

Per quant de temps conservarem les seues dades?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. De conformitat amb el regulat en l'article 26 de la LOPD-GDD serà lícit el tractament per aquesta entitat de les dades amb finalitats d'arxiu en interés públic, sempre complint amb la normativa vigent d'arxius i documentació.

Existència de decisions automatitzades?

Aquesta entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no haja intervingut de forma directa una persona.

Haurà de regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Aquesta normativa estarà a la disposició dels ciutadans en la Seu electrònica d'aquesta entitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades personals?

La base legal per al tractament de les seues dades és l'acompliment d'una missió que és realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta entitat s'estan tractant les seues dades personals o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, al termini de conservació de les seues dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecte del tractament.

Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol·licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc.).

Els interessats tenen dret a la limitació del tractament, per a això hauran de sol·licitar-ho al responsable, el qual haurà de suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol·liciten la rectificació o supressió de les seues dades, fins que es resolga la seua sol·licitud.

Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l'oblit) sempre que es donen les circumstàncies enumerades en el RGPD i segons el regulat en l'article 15 de la LOPD-*GDD.

L'afectat pot exercir el dret d'oposició al tractament, sempre per motius relacionats amb la seua situació personal, amb l'excepció que s'acredite un interés legítim, o siga necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tinga per objecte la mercadotècnica directa.

L'interessat tindrà dret a la portabilitat a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetr-les a un altre responsable del tractament quan el tractament estiga basat en el consentiment o s'efectue per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles en la Seu electrònica d'aquesta entitat o remetent a aquesta un escrit per correu postal.

Data de l'última actualitzaciódimecres 25 de novembre 2020
Tornar Imprimir